سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
مهار 1.5*12998,000مهار 1.5*161,365,000