سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
نایلونی 0.5*23,220,000نایلونی 0.75*24,168,000
نایلونی 1*25,028,000نایلونی 1.5*27,034,000
نایلونی 2.5*211,025,000