لیست قیمت سیم و کابل افشان کسری

1

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
سیم 0.51.323.000سیم 0.751,920,000
سیم ۱2.340.000سیم۱٫۵3,530,000
سیم 2,55,600,000سیم 49,120,000
سیم 613,340,000سیم 10235,000
سیم 16*1351,000سیم 25*1577,000
سیم 35*1776,000سیم 50*11,120,000
سیم 70*11,588,000سیم 95*12,205,000
سیم 120*12,835,000سیم 150*13,462,000
کابل 185*14,212,000کابل 240*15,447,000
کابل 300*16,902,000

2

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
0.75*257,0001*265,000
1.5*289,0002.5*2143,000
4*2227,0006*2309,000
10*2541,00016*2870,000
0.5*243,000

3

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
0.5*356,7000.75*378,000
1*390,3001.5*3128,100
2.5*3203,0004*3325,000
6*3450,00010*3784,000
16*31,147,00025*31,919,000
25+16*32,382,00035*32,504,000
35+16*32,933,00050*33,528,000
50+25*34,300,00070*34,874,000
70+35*35,877,00095*36,064,000
95+50*38,159,000

4

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
0.75*498,0001*4117,000
1.5*4160,0002.5*4258,000
4*4417,0006*4587,000
10*41,021,00016*41,533,000
25*42,482,00035*43,364,000
0.5*475,000

5

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
0.5*5103,0000.75*5128,000
1*5151.0001.5*5202,000
2.5*5326,0004*5530,000
6*5740,00010*51,279,000
16*51,908,00025*53,198,000
35*54,190,00050*5---

6

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
0.5*6133,0000.75*6---
1*6210,0001.5*6268,000

7

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
0.5*7147,0000.75*7205,000
1*7242,0001.5*7400,000
2.5*7557,0004*7945,000
6*71,365,00010*72,415,000

8

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
0.5*8179,0000.75*8252,000
1*8284,0001.5*8373,000
2.5*8756,000

10

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
0.75*10315,0001*10357,000
1.5*10468,0002.5*10877,000
0.5*10231,000

12

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
0.5*12273,0000.75*12378,000
1*12420,0001.5*12552,000
2.5*121,103,000

14

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
1*14546,0001.5*14672,000
0.75*14462,0002.5*141,365,000

16

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
1.5*16756,0002.5*161,491,000
0.75*16525,0001*16578,000
0.5*16389,000

20

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
0.5*20490,0000.75*20650,000
1*20790,0001.5*201,000,000
2.5*201,943,000

24

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
0.75*24800,0001*24950,000
1.5*241,200,0002.5*242,468,000
0.5*24580,000

30

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
0.5*30756,0000.75*301,030,000
1*301,230,0001.5*301,680,000