2

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
2-10AL128,0002-16AL172,000
2-25AL230,0002-35AL315,000

3

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
5-16AL336,0005-25AL473,000
5-35AL630,000

4

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
4-10AL181,0004-16AL271,000
4-25AL420,0004-35AL536,000

5

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
5-16AL336,0005-25AL473,000
5-35AL630,000