آنتن

کابلنوع فلزقیمت واحد (ریال)کابلنوع فلزقیمت واحد (ریال)
4.5C2Vمس45,0004.5C2VCCA33,000
3C2Vمس36,0002.5C2Vمس31,000