1

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
10*1---16*1392,000
25*1644,00035*1865,000
50*11,235,00070*11,764,000
95*12,200,000150*1---

2

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
1.5*2104,0002.5*2158,000
4*2245,0006*2325,000
10*2566,00016*2785,000
25*21,335,000

3

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
1.5*3151,0002.5*3227,000
4*3373,0006*3495,000
10*3838,00016*31,308,000
25*31,335,00035*32,702,000
25+16*32,261,00035+16*350+25*3
95+50*38.930.000

4

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
1*4170,0001.5*4184,000
2.5*4293,0004*4435,000
6*4609,00016*41,511,000
10*4993,00025*42,614,000

5

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
1.5*5233,0002.5*5353,000
4*5574,0006*5750,000
10*5609,00016*51,985,000
25*53,275,00035*54,444,000

7

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
1.5*7384,0002.5*7562,000

10

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
1.5*10541,0002.5*10893,000

12

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
1.5*12651,0002.5*121,155,000

16

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
1*16777,0001.5*16882,000

19

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
1.5*191,103,000

24

سیمقیمت واحد (ریال)سیمقیمت واحد (ریال)
1.5*241,271,000