هوایی cca

کابلنوع فلزقیمت واحد (ریال)کابلنوع فلزقیمت واحد (ریال)
0.5*2*2CCA21,0000.5*2*4CCA31,500
0.5*2*6CCA44,0000.5*2*10CCA65,000
0.5*2*15CCA---0.5*2*20CCA132,000
0.5*2*30CCA220,0000.5*2*50CCA352,000
کابلنوع فلزقیمت واحد (ریال)کابلنوع فلزقیمت واحد (ریال)
0.6*2*2CCA23,0000.6*2*4CCA37,000
0.6*2*6CCA50,0000.6*2*10CCA72,500
0.6*2*15CCA105,0000.6*2*20CCA147,000
0.6*2*25CCA210,0000.6*2*30CCA252,000
0.6*2*40CCA437,0000.6*2*50CCA420,000
0.6*2*100CCA945,000

هوایی مس

کابلنوع فلزقیمت واحد (ریال)کابلنوع فلزقیمت واحد (ریال)
0.6*2*2مس58,0000.6*2*4مس95,000
0.6*2*6مس139,0000.6*2*10مس220,000
0.6*2*15مس336,0000.6*2*20مس430,000
0.6*2*25مس599,0000.6*2*30مس704,000
0.6*2*40مس893,0000.6*2*50مس1,100,000
0.6*2*100مس2,310,000

زمینی cca

کابلنوع فلزقیمت واحد (ریال)کابلنوع فلزقیمت واحد (ریال)
0.6*2*2CCA25,0000.6*2*4CCA37,000
0.6*2*6CCA50,5000.6*2*10CCA78,000
0.6*2*15CCA111,0000.6*2*20CCA153,000
0.6*2*25CCA221,0000.6*2*30CCA263,000
0.6*2*40CCA357,0000.6*2*50CCA441,000
0.6*2*100CCA945,000

زمینی مس

کابلنوع فلزقیمت واحد (ریال)کابلنوع فلزقیمت واحد (ریال)
0.6*2*2مس55,0000.6*2*4مس96,000
0.6*2*6مس139,0000.6*2*10مس229,000
0.6*2*15مس336,0000.6*2*20مس452,000
0.6*2*25مس599,0000.6*2*30مس704,000
0.6*2*40مس914,0000.6*2*50مس1,071,000
0.6*2*100مس2,310,000